شانه ضد شپش لیندانیت

شانه ضد شپش

نکات جامع در مورد شانه ضد شپش

نکات جامع در مورد شانه ضد شپش شانه ضد شپش استاندارد شانه ای است که بتواند علاوه بر آفت شپش تخم شپش را از سر جدا کند. تخم شپش باید با وسیله ای محکم مانند ناخن از روی سطح مو جدا شود. بنابراین به دلیل اینکه تخم شپش بوسیله بزاق شپش محکم به سطح مو […]