شانه ضد شپش لیندانیت

استفاده از شانه لیندا نیت

چگونه از شانه شپش استفاده کنیم

چگونه از شانه شپش استفاده کنیم آگاهی از نحوه استفاده یک محصول کارایی محصول را بالا می برد. شانه ضد شپش لیندانیت از ناخنک تشکیل شده در هنگام استفاده دقت شود موهها به قسمت انتهایی شانه برخورد کند. این عمل باعث می شوذ تخم شپش از سطج مو جدا شوذ. طرز استفاده از شانه ضد […]